Main menu

Regulamin niepublicznego żłobka Maya

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1

 1. Żłobek Maya (zwany dalej Żłobkiem) świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia (w wyjątkowych sytuacjach do 4 roku życia).

2

 1. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych i letniej miesięcznej przerwy wakacyjnej ustalonych na dany rok szkolny przez dyrektora żłobka. Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy żłobka do potrzeb rodziców.
 2. Żłobek jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00.

3

 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci zgodnie z godzinami ustalonymi w poszczególnych abonamentach (cennik).
 2. W przypadku, gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W takim przypadku rodzic jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości:
 3. 10 zł za każdą kolejną godzinę opieki nad dzieckiem
 4. 15 zł za każdą kolejną godzinę opieki nad dzieckiem, która rozpoczyna się po godzinach otwarcia Żłobka (6.30 – 18.00)
 5. Naliczanie dodatkowej opłaty rozpoczyna się po 15 minutach spóźnienia Rodzica/Prawnego Opiekuna.
 6. Możliwość zostawienia Dziecka w Żłobku w dni świąteczne i wolne od pracy ustalane jest indywidualnie.

4

 1. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.
 2. W przypadku zapisania drugiego Dziecka przysługuje zniżka, sytuację tą reguluje cennik.
 3. Żłobek oferuje także opiekę godzinową.
 4. Istnieje możliwość wykupienia pakietu 40–sto godzinnego do wykorzystania przez cały miesiąc. Kwota za pakiet nie ulega zwrotowi podczas nieobecności dziecka. Pakiet ten nie obowiązuje w dni wolne od pracy.
 5. Opłaty za pobyt w Żłobku reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.  Podpisanie umowy ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

5

 1. Dzieci mogą być odbierane ze Żłobka wyłącznie przez Rodziców/Prawnych Opiekunów oraz osoby upoważnione na piśmie do odbioru Dziecka. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka.
 2. W nagłych sytuacjach należy poinformować personel Żłobka o fakcie odbioru Dziecka przez osobę trzecią. W takim przypadku Żłobek zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych personalnych za ukazaniem Dowodu Osobistego.

6

 1. Dzieci przebywające w Żłobku na zasadzie abonamentu miesięcznego lub godzinowego posiadają ubezpieczenie NNW.

7

Praca opiekuńczo-wychowawcza w Żłobku prowadzona jest w oparciu o program rozwoju uwzględniający profil Żłobka. Podczas pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy:

 1. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 2. Metody Marii Montessori,
 3. Metody umuzykalniającej E. E. Gordona

8

 1. Żłobek zapewnia dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu Dziecka w Żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami Rodziców oraz możliwościami rozwojowymi Dzieci.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców Dyrektor Żłobka.
 3. Żłobek może rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki w ramach abonamentu lub za dodatkową opłatą.

Rozdział II – Organizacja Żłobka

9

 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego Dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być na wniosek Rodzica lub Prawnego Opiekuna Dziecka wydłużony za dodatkową opłatą.
 2. Rodzice/Opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo Dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Żłobka będące pod opieką Rodziców/Opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna rano do momentu przekazania opiekunom Żłobka oraz po południu od momentu zabrania z grupy.

10

 1. Personel Żłobka nie podejmuje się opieki nad chorym Dzieckiem. Dlatego też Rodzic bądź Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić zdrowe Dziecko.
 2. Personel Żłobka nie jest upoważniony do podawania Dzieciom lekarstw.
 3. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia Dziecka podczas pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore Dziecko z placówki w ciągu 2 godzin.
 4. Po przebytej chorobie dziecka Rodzic/ Opiekun ma obowiązek okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdrowie Dziecka. W przypadku braku zaświadczenia Dziecko może nie być przyjęte do Żłóbka.

Rozdział III – Opłaty za wyżywienie Dziecka

11

 1. Żłobek zapewnia odpłatne całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (śniadanie obiad – I, II danie, podwieczorek) w formie cateringu w stawce za osobodzień.
 2. Firma cateringowa ustala cennik, który może ulec zmianie w ciągu roku.
 3. 2.Istnieje możliwość przyniesienia własnego jedzenia na cały dzień pobytu Dziecka w Żłobku. Jedzenie powinno być dostarczane w pojemnikach lub słoikach szczelnie zamkniętych i czytelnie podpisanych. Za jakość posiłków przyniesionych przez Rodziców Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo odmówić podania posiłku, jeśli uzna, że jego jakość budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

12

 1. Miesięczny koszt posiłków zależny jest od ilości dni pobytu dziecka w Żłobku.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka do godz.8 30 danego dnia, będzie naliczana opłata za wyżywienie.

Rozdział IV – Prawa i obowiązki Rodziców i Dzieci

13

 1. Rodzic bądź Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki.
 2. Wszystko powinno być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem Dziecka.

14

Rodzice i Opiekunowie mają prawo do:

 1. znajomości koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Żłobka,
 2. znajomości podstawy programowej wychowania żłobkowego, wybranego przez opiekunów Żłobka,
 3. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego Dziecka,
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy.

15

 1. Rodzice bądź Opiekunowie niezwłocznie zawiadamiają Żłobek o zatruciu pokarmowym i chorobie zakaźnej Dziecka.
 2. Rodzice/Opiekunowie zapewniają regularne uczęszczanie Dziecka do Żłobka.

Postanowienia końcowe

16

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem, a Rodzicami/Prawnymi Opiekunami.
 2. O wszelkich zachodzących zmianach Personel Żłobka informuje na bieżąco w swojej placówce bądź też na stronie internetowej.
 3. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

Regulamin obowiązuje z dniem 1 stycznia 2013 r.