Main menu

Statut żłobka

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania żłobka, którego pełna nazwa brzmi: Maya – Prywatny Żłobek
 2. Miejscem prowadzenia działalności żłobka jest Poznań, ul. Łowicka 2/1.
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Właściciel Iwona Muszyńska.
 4. Maya jest prywatnym żłobkiem świadczącym usługi opiekuńczo-wychowawcze nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
 5. Żłobek jest wpisany do rejestru żłobków w Urzędzie Miasta Poznania.
 6. Lokal żłobka Maya spełnia wszystkie standardy i ma pozytywną opinię Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego

2

Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz.367).
 4. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).

Rozdział II – CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

3

 1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki, nad dziećmi w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

4

Zadaniem Żłobka jest :

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do potrzeb dziecka i możliwości Żłobka.
 3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zagwarantowanie dziecku właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki pielęgnacyjnej.
 5. Zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zapewnienie opieki przez personel Żłobka o wymaganych Ustawą kwalifikacjach.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.

Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.
 2. Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.
  1. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.
  2. Współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

Rozdział III – WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

5

Rekrutacja oraz odstąpienie od umowy

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

 1. wypełnienie i złożenie u Dyrektora Żłobka karty zgłoszeniowej dziecka,
 2. zawarcie umowy cywilno –prawnej (zwanej dalej: Umową) – zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,
 3. zapoznanie się z niniejszym statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Żłobka, oraz przestrzeganie ich postanowień,
 4. wpłacenie wpisowego w wysokości ustalonej w cenniku i przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego. Wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo. Gwarantuje rezerwację miejsca oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 5. dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do Żłobka.

6

 1. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją statutu, regulaminu i cennika.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę wolnych miejsc.
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o przyjęciu do żłobka decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, a także rodzeństwo dzieci uczęszczających.
 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
 5. Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do Żłobka po zaksięgowaniu opłaty wpisowej.
 6. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych Ustawą i przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 7. Umowa pomiędzy Rodzicami/ Prawnymi Opiekunami dziecka, a Żłobkiem zwierana jest na okres jednego roku szkolnego.

7

 1. Wprowadzenie umowy cywilno-prawnej może nastąpić za pisemnym jedno miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Zaprzestanie naliczenia opłaty następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia i oznacza skreślenie dziecka z listy wychowanków żłobka.

8

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie:

 1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w żłobku statutu, regulaminu i obowiązujących w żłobku procedur,
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w żłobku opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,
 3. zostali informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w żłobku,
 4. nie zgłosili właścicielowi, dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni oraz gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami, a opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 5. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

9

W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, o którym mowa w punkcie 8 nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej wynikającej z punktu 7 niniejszego statutu.

 1. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom lub przesyła na adres podany przez nich, do wiadomości żłobka.
 2. Od decyzji służy rodzicom/opiekunom odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do dyrektora żłobka.

Rozdział IV – ZASADY USTALENIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

10

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
 2. Żłobek stosuje stałe comiesięczne opłaty w formie abonamentu (według ustalonego cennika) płatne
  do 5-go dnia danego miesiąca.
 3. Opłaty za wyżywienie obliczane są i pobierane do 5-go następnego miesiąca

11

 1. Opłata za żłobek nie podlega zwrotowi za dni wolne ustawowo, przerwy świąteczne oraz dodatkowe dni wolne i letnią przerwę wakacyjną ustaloną przez Dyrektora Żłobka.

12

 1. Wszystkie opłaty przyjmowane są w formie przelewu na konto finansowe żłobka lub w kasie żłobka.
 2. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat. W przypadku zmiany odpłatności za korzystanie ze żłobka, Dyrektor żłobka zobowiązany jest do sporządzania aneksu do niniejszej umowy i przedstawienia go do podpisania rodzicowi/opiekunowi dziecka w terminie jednego miesiąca poprzedzającym wejście w życie nowych stawek.

Rozdział V – KONTROLA I NADZÓR

 1. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) warunki i jakość świadczonej opieki,
b) realizację zadań statutowych Żłobka,

Rozdział VI – ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

Szczegółowe zasady funkcjonowania Żłobka, w tym w szczególności jego organizację wewnętrzną, zasady działania, godziny przyjmowania i odbierania dzieci ze Żłobka oraz zakres zadań poszczególnych pracowników Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

Rozdział VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany statutu Żłobka nadaje się w trybie właściwym do jego nadania.
 2. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w statucie, regulaminie i cenniku. Rodzice/Opiekunowie dzieci niezwłocznie zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.

Karta zgłoszeniowa